Tube Stock List

 

Type Russia Slovakia China USA

PREAMP TUBES

6C4 NOS
12BH7 / ECC89 Electro-Harmonix
12DW7 / ECC832 JJ Electronics
12AT7 / ECC81 Electro-Harmonix
12AU7 / ECC82 JJ Electronics
12AX7 / ECC83 Electro-Harmonix, Mullard, Tung-Sol JJ Electronics Shu Guang
12AY7 Electro-Harmonix

POWER TUBES

6550 Tung-Sol
7027 Ruby
7051A Electro-Harmonix
6L6 JJ Electronics
6V6 JJ Electronics
EL34 Tung-Sol JJ Electronics
EL84 JJ Electronics

RECTIFIER TUBES

5AR4 / GZ34 Sovtek JJ Electronics
5Y3 Sovtek JJ Electronics
5U4GB Sovtek JJ Electronics
EZ81 JJ Electronics